Política de privacitat

Dades del titular del domini

La titularitat del domini catebre.cat és propietat del COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE (en endavant el COL·LEGI) amb domicili social a Ronda dels Docs, 6 de Tortosa i CIF: Q9355283D, i inscrit en el registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

El COL·LEGI ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants l’accés a la informació referida als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

 

Exactitud de la informació

El COL·LEGI posa el màxim interès a l’exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la seva lectura. Així mateix, el COL·LEGI no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l’usuari que pogués derivar de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels seus continguts.

 

Enllaços (links) a pàgines de tercers:

El COL·LEGI pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. El COL·LEGI no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre el COL·LEGI i les persones o entitats autores i gestores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

Garanties i responsabilitats

El COL·LEGI no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d’errors de software, errors en les comunicacions o altres problemes de hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se’n per als usuaris. No obstant això, el COL·LEGI intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, de manera que qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències amb relació a la web i el seu funcionament serà atesa pel COL·LEGI a l’adreça següent: aparelladors@catebre.cat

 

Política de cookies

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), informem que aquest lloc web pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).

Les galetes (cookies) que utilitza aquest lloc web són galetes tècniques. Aquestes galetes s’utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Política de confidencialitat i protecció de dades

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPO:

 • Identitat: COL·LEGI APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE (CAATEETE)
 • Direcció / CP: Ronda dels Docs, 6 / 43500 TORTOSA.
 • Telèfon: 977 443 780
 • Correu electrònic: lopd@catebre.cat
 • Canal de protecció de dades: www.dataprotect-line.com/coaat-terres-ebre
 • Dades de contactes del DPO: Ma. Mercedes Salvadó Bonavida.

 

Finalitats del tractament

El CAATEETE  tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Curriculum vitae (CV) o al formulari facilitat a la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament al CAATEETE, perquè procedeixi al tractament de les seves dades per la finalitat indicada.

El CAATEETE tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix l’informem que el CAATEETE podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció.

 

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió Curriculum vitae: El CAATEETE podrà conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: lopd@catebre.cat.
 • La resta de les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites.

 

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per:

 • La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.
 • L’enviament de comunicacions comercials dutes a terme pel CAATEETE.
 • L’enviament del seu Curriculum vitae.

 

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

 

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.

No es tracten dades especialment protegides.

 

Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en el CAATEETE, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Dret a la limitació i oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CAATEETE deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la revocar el consentiment: els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, llevat en cas de tractaments de dades personals previstes a la normativa de Protecció de Dades o necessàries per a la prestació del servei contractat, que no requereixen de l’esmentat consentiment. No obstant això, aquesta retirada no té efectes retroactius, per la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.

Aquests drets podran ser exercitats a través del canal de protecció de dades www.dataprotect-line.com/coaat-terres-ebre

 

Mesures de Seguretat i Control

General

En compliment de la normativa de protecció de dades, CAATEETE tractarà les dades de caràcter personal aplicant les mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, a l’ efecte de garantir la confidencialitat i integritat de la informació que gestiona d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Agraïm que posi en coneixement del Responsable / Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte / Canal establert en la present Política de Privacitat, qualsevol risc de seguretat, dels quals tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d’informació confidencial, per tal de poder adoptar les mesures necessàries per evitar el seu tractament no autoritzat, pèrdua, destrucció o dany accidental.

Ciberseguretat

Com a concepte específic i complementari a l’ anterior, CAATEETE aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i fraus per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privacitat i protecció de les dades que CAATEETE tracta i accedeix en l’ àmbit de les seves activitats i operacions. En aquest sentit volem alertar que davant possibles situacions de risc per comunicacions el contingut de les quals i/o format generin dubtes d’autenticitat, recomanem ometre les mateixes i contactar amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades en la present Política de Privacitat.

Així mateix, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de CAATEETE sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d’informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de CAATEETE per un altre mitjà alternatiu. Agraïm i necessitem de la seva col·laboració per la seva comunicació i denúncia sobre qualsevol notificació sobre aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en les quals pugui ser utilitzada CAATEETE, així com per qualsevol possible risc de seguretat que poguessin tenir coneixement.

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT – line

CAATEETE ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de CAATEETE.

Les dades d’ accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’ inici de la present política.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a CAATEETE qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD) a través del correu elèctronic lopd@catebre.cat o a la direcció, del mateix indicada a l’inici de la present política.

Actualitzacions i modificacions    

El CAATEETE es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari, per al correcte compliment del Reglament de protecció de dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.

Autoritat de control

En cas de divergències amb CAATEETE en relació amb el tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Catalunya, aquesta Autoritat és L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

 

Drets de propietat intel·lectual

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis…) continguts a la pàgina de COL·LEGI estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva del COL·LEGI.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit del COL·LEGI. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

El COL·LEGI no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta web, els seus serveis o continguts.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de responsabilitat exclusiva d’aquests.

 

Llei i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el seu compliment i interpretació se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tortosa.