Portal de transparència

En compliment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014). 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

ACCIÓ COL·LEGIAL

INFORMACIÓ ECONÒMICA

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA