Informació Institucional

Presentació de la institució i dades de contacte

L’objectiu del CAATEE de Terres de l’Ebre és representar la professió de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació i treballar a l’efecte que sigui el professional referent en tot el cicle de la construcció, posicionar el col·lectiu com a model professional davant la societat i fomentar el reconeixement social i la qualitat dels nostres serveis.

L’àmbit d’actuació del col·legi són les comarques de Baix Ebre, Montsià i Terra Alta.

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre Carrer Ronda dels Docs, núm 6. 43500 Tortosa (Tarragona).

aparelladors@catebre.cat
Tel. 977 443 780

HORARI D’OFICINA: de dilluns a divendres de 9.00 h – 14.00 h

HORARI DE VISAT: de dilluns a divendres de 9.00 h – 10.30 h (de 10.30 h – 11.00 h consultes telefòniques)

FUNCIONS PÚBLIQUES DEL COL·LEGI

Segons l'article 7 dels Estatus del CAATEE de Terres de l’Ebre són funcions pròpies del Col·legi:
 • Vetllar perquè l’exercici professional s’adeqüi a la normativa aplicable, deontologia i bones pràctiques, i es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional, i exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i col·legiades en els termes per la llei i les normes col·legials.
 • Ordenar en l’àmbit de la seva competència l’exercici de la professió, i establir les normes deontològiques, d’acord amb el marc legal aplicable.
 • Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars, adoptant en el seu cas les mesures i les accions previstes a l’ordenament jurídic.
 • Aplicar totes les normes que, en exercici de les competències que li són reservades dicti el Govern de la Generalitat o de l’Estat en matèries relacionades amb la professió.
 • Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius, quan així es prevegi legalment; emetre informes i dictàmens, i evacuar les consultes que li siguin sol·licitades per òrgans o autoritats administratives i judicials; gestionar la designació de perits, judicials i de part, amb la possibilitat d’establir els requisits per actuar com a perit; i exercir funcions pròpies de l’Administració, per via de delegació, prèvia la formalització del corresponent conveni que establirà l’abast de la col·laboració i la contraprestació pertinent.
 • Participar en l’elaboració dels plans d’estudi, participar i col·laborar en els patronats universitaris, consells socials i òrgans similars, i col·laborar en l’organització docent de la professió en el seu àmbit, i així mateix qualsevol fi que la normativa legal els atribueixi en cada moment, mantenint permanentment contacte amb els centres docents corresponents a la professió i establir, si s’escau, convenis de col·laboració.
 • Participar en el procediment d’obtenció de l’acreditació d’aptitud per a l’exercici de la professió col·legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.
 • Visar els treballs professionals dels col·legiats, col·legiades, així com dels acreditats, acreditades, que es reflecteixin documentalment i estiguin autoritzats amb la signatura dels col·legiats, de conformitat amb la normativa legal i col·legial.
 • Promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats, col·legiades, que permeti garantir la seva competència professional.
 • Promoure la plena ocupació dels col·legiats, col·legiades, per mitjà dels serveis col·legials i d’aquelles mesures i activitats que facilitin el seu accés al mercat de treball.
 • Tenir la representació i exercir la defensa de la professió en el seu àmbit territorial davant de l’Administració, els jutjats i tribunals, les entitats públiques i privades i particulars, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals, generals o dels col·legiats, col·legiades. Actuar, per substitució processal dels col·legiats, col·legiades, sempre que en la defensa dels interessos d’aquests, aquestes, hi estiguin implicats interessos professionals de caràcter general. Exercir el dret de petició, d’acord amb les lleis.
 • Nomenar representants de la professió en entitats, comissions i jurats públics o privats que ho sol·licitin, i informar sobre les bases dels concursos que afectin la professió. Designar, si escau, representants en els jurats.
 • Aprovar els seus pressupostos, regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats, col·legiades, i de la resta de serveis que permetin el compliment dels fins col·legials.
 • Registrar els documents de caire professional que els seus col·legiats amb caràcter voluntari presentin al Col·legi a fi d’obtenir la seva constància documental.
 • Emetre informe, quan escaigui i no sigui competència del Consell de Col·legis de Catalunya, sobre les normes que prepari el Govern de la Generalitat de Catalunya sobre les condicions generals de l’exercici professional, funcions, competències, règim d’incompatibilitat i altres.
 • Crear i gestionar el Registres de Societats Professionals, d’acord amb la normativa vigent.
 • Qualsevol altra funció relacionada amb els seus fins, directament o indirectament, o que li sigui atribuïda per llei o per delegació de l’Administració, i podrà organitzar tots aquells departaments, serveis o comissions que cregui convenients per al millor compliment d’aquells, o que redundi en benefici dels interessos professionals o de la societat.

NORMATIVA APLICABLE

Textos normatius aplicables i Informació jurídica rellevant del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Terres de l’Ebre.

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)

Consulta

Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (catalana)

Consulta

Text refós dels Estatuts vigents del CAATEETE

Consulta

CODI DEONTOLÒGIC

Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya. Aprovats per la Junta de Govern del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya el 14 de juliol de 2016 i publicats en el DOGC núm. 7244 de data 10 de novembre de 2016.

Codi deontològic català

Consulta

Codi deontològic castellà

Consulta

Junta de govern i organigrama organitzatiu

Per portar a terme la seva missió i objectius, el CAATEETE utilitza la següent estructura organitzativa.

SUPLENTS

VOCALS

TRESORER-COMPTADOR

SECRETARI

PRESIDENTA

GERENT

OFICIAL ADMINISTRATIVA

VISADOR

Dani Blanc Ferré
Núria Beltran Descarrega

David Sabaté Mol·lé
Maria C. Homedes Utges

mail: formacio@catebre.cat

– Formació contínua
– Noves tecnologies i web
– Comunicació
– Jornades construcció
– Activitats extracol·legials
– Memòria col·legial*
– Pressupost ITE-CAATEE*
– Representació col·legial*

Manel Salguero

mail: tresorer@catebre.cat

– Tresoreria
– Estat de comptes
– Agència Professional Acreditació
– Actualitat normativa
– Concursos i premis
– Pressupost ITE-CAATEE*
– Memòria col·legial*
– Representació col·legial*

Ramon Montesó

mail: secretaria@catebre.cat

– Secretaria i visat
– Registre entrades i sortides
– Personal
– Premaat-Musaat
– Gabinet tècnic
– Memòria col·legial*
– Pressupost ITE-CAATEE*
– Representació col·legial*

Teresa Arnal

mail: president@catebre.cat

– Gerència
– Coordinació àrees
– Convenis i col·laboracions
– Consell Català, Consejo General
– Consell intercol·legial
– Personal
– Concursos i premis
– Memòria col·legial*
– Pressupost ITE-CAATEE*
– Representació col·legial*

Mercè Salvadó

mail: merce@catebre.cat

– Suport junta de govern
– Comptabilitat
– Correspondència
– Atenció telefònica
– Assessorament i atenció al col·legiat
– Suport departament de visat
– Relació amb assessoria laboral, fiscal i jurídica
– Relació amb Consell català i Consejo general
– Relació amb Premaat-Musaat
– Mails col·legiats
– Direcció tècnica Institut Tecnològic de les Terres de l’Ebre

Cinta Oliver

mail: cinta@catebre.cat

– Departament visat
– Caixa, facturació i girs bancaris
– Estadístiques Consell i Consejo
– Atenció telefònica i personalitzada
– Redacció certificats
– Arxiu de documentació
– Biblioteca

Ramon Montesó

mail: visador@catebre.cat

-Visat
– Atenció tècnica al col·legiat/da

Les galetes que utilitza aquest lloc web són galetes tècniques: Aquestes galetes s'utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.Si continua navegant, està donant consentiment a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l'enllaç pera més informació.política de privacitat

ACEPTAR
Aviso de cookies