La professió

LA PROFESSIÓ D'APARELLADOR

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació intervenen en les diferents etapes del procés constructiu, especialment pel que fa a les obres d’edificació, i hi aporten una actuació professional en favor de la qualitat.

L’objecte de la nostra activitat ja no està centrat en la construcció de nous edificis, sinó que s’entén en la totalitat del cicle de l’edificació.

Aquest cicle és la totalitat d’accions que poden donar-se al llarg de la vida de l’edifici, des de les fases preparatòries com la planificació urbanística i d’edificació, fins a la desconstrucció.

Ara bé, aquest cicle també inclou els projectes tècnics, executius i parcials, la construcció, i les diferents incidències tècniques i administratives que poden donar-se en la seva vida útil.

LA TITULACIÓ

El títol universitari de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació permet gaudir d’una de les professions més polifacètiques, més àmplies i amb un gran espectre d’oportunitats laborals, aquí i fora, amb les quals estem especialitzats.

Actualment, la figura de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació es troba present en tots els àmbits del sector de l’edificació i de la gestió relacionada amb aquest procés.

Aquesta titulació permet accedir a càrrecs de prestigi i responsabilitat, com a director executiu d’una obra així com d’altres posicions rellevants en el món de l’edificació i construcció, tot gràcies al gran nombre de possibilitats d’especialització.

L’arquitecte tècnic és un perfil professional molt demandat, la seva formació és molt completa i transversal i compta amb reconeixement internacional consolidat.

ATRIBUCIONS I COMPETÈNCIES

La LOE, Llei d’ordenació de l’edificació, 38/1999 de 5 de novembre, atorga a l’arquitecte tècnic atribucions que impliquen un reconeixement d’independència, diferència i autonomia envers altres professionals intervinents en el procés constructiu, així com la seva intervenció obligatòria.

La LOE referma l’atribució exclusiva de l’arquitecte tècnic en la direcció de l’execució de l’obra, com a tècnic integrant de la direcció facultativa, assumint la funció tècnica de dirigir l’execució material i el control de qualitat de l’obra. També atorga competències com a projectista i director d’obra en determinades obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts, sempre tenint en compte el marc establert per la mateixa llei.

D’altra banda, el gran coneixement que l’aparellador té sobre el procés constructiu i els materials fa que sigui el tècnic més idoni per desenvolupar les tasques relacionades amb la seguretat i la salut a les obres de construcció, especialment desenvolupant les funcions de coordinació de seguretat i salut.

Universitats on s’imparteix el Grau d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria d’Edificació

MARC LEGAL

Diverses normes administratives i disposicions legals regulen l’activitat professional de l’arquitecte tècnic.

  • RD 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (CTE)
  • Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació (LOE)
  • Llei 12/1986 d’1 d’abril d’atribucions professionals dels arquitectes tècnics i enginyer tècnics
  • RD 685/1982 de 17 de març, pel qual es desenvolupen diversos aspectes de la Llei de regulació del mercat hipotecari
  • Decret 119/1973 d’1 de febrer, pel qual es regulen les facultats i competències professionals dels arquitectes tècnics
  • Decret 375/1988 de la Generalitat de Catalunya de 1 de desembre en matèria de control de qualitat.
  • Decret 67/2015 de 5 de maig sobre inspeccions tècniques als edificis.
  • Decret de la Generalitat 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat.
  • Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i el RD de 24 d´octubre sobre disposicions mínimes en matèria de prevenció.
  • Decreto 235/2013 de 5 de abril sobre certificación de la eficiencia energética.

Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya

En compliment de la prescripció prevista a l’article 60, apartat 2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals catalans, el Consell de Col·legis de Catalunya ha elaborat aquest codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya.

D’una banda, desenvolupa el règim disciplinari establert en la llei esmentada i en els estatuts col·legials en què es fixen les infraccions que poden ser objecte de sanció deontològica. En aquest sentit, en el Codi deontològic es detallen les conductes que constitueixen infracció professional, d’acord amb els estatuts col·legials i la Llei, i per les quals es pot incoar un expedient disciplinari per part del Col·legi, que pot comportar la imposició de les sancions deontològiques també establertes en els estatuts col·legials i la Llei.

D’altra banda, el Codi deontològic i de bones pràctiques defineix les conductes professionals recomanables per al bon exercici de la professió.

Aquest codi deontològic i de bones pràctiques es va sotmetre a informació de tots els professionals col·legiats dels col·legis catalans i va ser aprovat degudament per la Junta de Govern del Consell de Col·legis de Catalunya en sessió de 14 de juliol de 2016.

El codi es va publicar al DOGC núm. 7244, de 10 de novembre de 2016, i és vigent des de l’11 de novembre de 2016.

Codi deontològic i de bones pràctiques

Consulta PDF

Código deontológico y de buenas prácticas

Consultar PDF